Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím eshopu „sracer.cz“ umístěného na webovém rozhraní https://sracer.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

LENTOSIA s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 03761169, DIČ: CZ03761169,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237328.

Adresa pro doručování: Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Kontaktní e-mail: info@sracer.cz

Bankovní spojení pro platby v CZK,: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2800748163 / 2010

jako prodávajícím (dále jen “sracer“ nebo prodávající)

a Vámi jako kupujícím

1. Všeobecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na URL adrese e-shopu uvedené v záhlaví, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Kupujícím dle těchto VOP je buď a.) fyzická osoba (dále jen „spotřebitel“), nebo b.) podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „podnikatel“).

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Vyobrazené doplňky a příslušenství nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o způsobu a termínu dodání zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladech spojených s úhradou kupní ceny; 

 • údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“, poté bude Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné a úplné.

Objednávku můžete podat i e-mailem na: info@sracer.cz, nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací prodávající umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky ze strany prodávajícího (akceptací). Přijetí objednávky je kupujícímu zasláno na e-mail uvedený v objednávce.

Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není výnos ani montáž zboží, není – li výslovně sjednáno jinak. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky. 

Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Kupující bere na vědomí, že barvy a rozměry zboží mohou vykazovat drobné odchylky proti údajům uváděným prodávajícím.

V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání platí všechna následující ustanovení tohoto článku.

Nedojde-li k jednoznačné dohodě o čase plnění, je prodávající oprávněn plnit kdykoliv. Stejné platí i v případě, že dohoda o čase plnění není úplná.

Nedojde-li k jednoznačné dohodě o ceně nebo způsobu jejího určení, platí, že cena je sjednána jako cena, za kterou se dodává obvykle totožné nebo srovnatelné zboží v době a místě uzavření smlouvy. Stejné platí i v případě, že dohoda o ceně není úplná.

Nedojde-li k jednoznačné dohodě o způsobu plnění, záleží způsob plnění na prodávajícím. Stejné platí i v případě, že dohoda u způsobu plnění není úplná.

Dodržení termínu plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti kupujícího. V případě, že bude kupující v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti, prodlužuje se sjednaný či určený termín plnění o dobu, po kterou je kupující v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že si prodávající vyhrazuje právo až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy nebo její části jednostranně odstoupit, pokud:

 • se již zboží nevyrábí;

 • se již zboží nedodává a není ho možné ani nahradit jiným modelem;

 • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;

 • se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Ceny zboží nabízených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí. 

V případě, že prodávající kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který prodávající zaslal kupujícímu v souladu s odstavcem výše.

3. Platební podmínky

3.1 Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku – platba při převzetí zboží. Při doručení zaplatíte kurýrovi v hotovosti nebo platební kartou. Platba na dobírku je zpoplatněna částkou 19 Kč;

 • platební kartou – online předem. Bezhotovostně před dodáním zboží platební kartou. Platební metoda je zdarma;

 • platba na fakturu – převodem z účtu. Bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. Pokud je zákazník podnikatel (OSVČ) nebo právnická osoba je vystavena faktura se lhůtou splatnosti 14 dnů. Bude Vám zaslána e-mailem po expedici zboží. Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). V případě, že je zákazník spotřebitel bude na e-mail zaslána zálohová faktura. Expedice zboží následuje až po připsání platby na náš účet. V případě nezaplacení v termínu lze považovat objednávku za zrušenou. Platební metoda je zdarma;

 • expresní platba převodem z účtu. Bezhotovostně před dodáním zboží platebním příkazem. Platební metoda je zdarma;

 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou – platební metody „Twisto – odložená platba“ na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto. Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve: Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby Twisto Pay.
  Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky. V případě, že Kupující využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.
  K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto Pay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku prodávajícího a po následném schválení platby Twistem, akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby Twisto Pay. Kupující bere na vědomí, že prodávající není účastníkem smluvních vztahů mezi kupujícím a společností Twisto. Prodávající nenese odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkovatelské smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou kupujícímu v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvu;

 • platba přes Google Pay. Bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím Google Pay. Platební metoda je zdarma;

 • platba přes Apple Pay. Bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím Apple Pay. Platební metoda je zdarma.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Splatnost kupní ceny

V případě platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží platební kartou je cena splatná do 7 dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby převodem na náš bankovní účet je cena splatná dle termínu uvedeném na faktuře. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s takovou úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.3. V jaké měně můžete platit

Kupní cena je hrazena v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

V případě, že je zákazník spotřebitel bude na e-mail uvedený v objednávce zaslána zálohová faktura.

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 50.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

4. Dodací podmínky

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu platby. Doprava je zdarma.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při bezhotovostní platbě převodem na účet), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží platební kartou).

Zboží, které není skladem nebo je na výrobu, expedujeme jakmile je to možné, nejpozději však do 30 dnů. O odeslání Vás budeme informovat.

Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 se nepoužije. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

Zboží prodávající dodává pouze v rámci území České republiky. Do jiných zemí pouze na základě dohody prodávajícího s kupujícím.

Další informace naleznete v dodacích a platebních podmínkách.

4.1. Převzetí zboží

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady jako výhradu do přepravního listu dopravce. O této zkutečnosti informuje prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného obalu nebo zboží. Na pozdější reklamace z důvodu poškození obalu nebude brán zřetel. 

Kupujícímu je zboží doručeno v okamžiku, kdy ji kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce.

Zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím či k venkovní bráně, nikoliv dále. Zboží je možno takto doručit pouze pokud to místní podmínky na pozemních komunikacích dovolují (např. nezpevněné cesty dodávku nemusejí neumožnit). Prodávající neposkytuje výnos zboží, není-li výslovně dohodnuto jinak. 

V některých případech může být při vykládce vyžadovaná fyzická součinnost kupujícího, zejména, avšak nikoliv pouze v případě, kdy se vozidlo dopravující zboží nemůže přiblížit blíže než 10 metrů od prvních domovních dveří.

4.2. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Nepřevezme-li kupující věc ve sjednaném čase, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v částce 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud kupující zmaří dodání zboží, může být jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn částkou až do výše 200,- Kč. Kupující je v takovém případě povinen tuto částku prodávajícímu uhradit před dalším pokusem o dodání, nebo si zboží odebrat osobně v jeho provozovně na své náklady. Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit Formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupit od kupní smlouvy lze také písemně, a to na adrese:

LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Nebo na adrese elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na zboží ze strany kupujícího (neúplné, poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se shora uvedená ustanovení tohoto článku VOP nepoužijí a platí ustanovení uvedení v tomto článku níže.

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

 • bude-li umožněno kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží;

 • bude-li umožněno kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu nepoužité včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovu uvedení zboží do prodeje;

 • náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovu uvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu kupujícímu podnikateli;

 • kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména síť internet) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem nebo doporučeně poštou. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy ČR. Pokud není uvedeno jinak, tak se na zakoupené zboží vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.

8. Reklamace a stížnosti

Případné stížnosti a reklamace kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu: reklamace@sracer.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

10. Ochrana osobních údajů

Jednou z našich priorit je ochrana osobních údajů, které nám poskytujete. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”). Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Na dotazy a odpovědi týkající se ochrany soukromí zaslané e-mailem nebo pomocí webového formuláře budeme reagovat do 30 dnů. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

11. Ukládání Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

12. Odmítnutí odpovědnosti

Některé informace na webových stránkach prodávajícího jsou zčásti přebírané od třetích stran a můžou obsahovat věcné nepřesnosti a chyby. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit produkty či služby popsané na těchto stránkách.

Prodávající neposkytuje žádné záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků. U těchto výrobků je to výslovně uvedeno. Informace uvedené u výrobků nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro daný účel, v případě pochybností nás kontaktujte.

Prodávající nezodpovídá za nepřesnosti nebo neúplnosti ani za nepřesnosti vyplývající z problémů způsobenými použitím informací z internetu, za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový nebo jiný odkaz, včetně přerušení činnosti a dalších škod. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Snažíme se udržovat jakoukoliv část našich webových stránek a to hlavně popisy, parametry a fotografie vyobrazených produktů aktuální a přesné. Pokud se přesto setkáte s nějakou nepřesností, můžete nám napsat na e-mail: info@sracer.cz. Pomůže nám, pokud uvedete, kde na webu se tato informace nachází. My se na to podíváme a co nejrychleji opravíme.

Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití informací poskytnutých prodávajícím nebo jeho jménem prostřednictvím této webové stránky nenese žádnou odpovědnost.

13. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Uživatel nesmí jeho obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Prodávající jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Prodávající dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

14. Postoupení a započtení pohledávek

Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

15. Závěrečná ustanovení

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona. 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontaktu na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační řád.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.

16. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Sracer: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek.