Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Supekancl.cz umístěného na webovém rozhraní https://sracer.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

LENTOSIA s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 03761169, DIČ: CZ03761169,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237328.

Adresa pro doručování: Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Kontaktní e-mail: info@sracer.cz

jako prodávajícím (dále jen „Superkancl“ nebo prodávající)

a Vámi jako kupujícím

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

Kupujícím dle těchto VOP je buď a.) fyzická osoba (dále jen „spotřebitel“), nebo b.) podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „podnikatel“).

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je podnikatelem také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://sracer.cz.

Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávání

Objednávku můžete podat prostřednictvím webového rozhraní elektronického obchodu https://sracer.cz (vyplněním formuláře), e-mailem na info@sracer.cz, případně i telefonicky, nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací prodávající umožňuje.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“, poté bude Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

3. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (potvrzení), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud:

 • se již zboží nevyrábí;

 • se již zboží nedodává a není ho možné ani nahradit jiným modelem;

 • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží;

 • se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Ceny zboží nabízených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě, s čímž kupující souhlasí.

V případě, že prodávající kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který prodávající zaslal kupujícímu v souladu s odstavcem výše.

4. Platební podmínky

4.1 Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku – platba při převzetí zboží. Při doručení zaplatíte kurýrovi v hotovosti nebo platební kartou. Platba na dobírku je zpoplatněna částkou 19 Kč;

 • platební kartou – online předem. Bezhotovostně před dodáním zboží platební kartou. Platební metoda je zdarma;

 • platba na fakturu – převodem z účtu. Bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. Pokud je zákazník podnikatel (OSVČ) nebo právnická osoba je vystavena faktura se lhůtou splatnosti 14 dnů. Bude Vám zaslána e-mailem po expedici zboží. Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). V případě, že je zákazník spotřebitel bude na e-mail zaslána zálohová faktura. Expedice zboží následuje až po připsání platby na náš účet. V případě nezaplacení v termínu lze považovat objednávku za zrušenou. Platební metoda je zdarma;

 • expresní platba převodem z účtu. Bezhotovostně před dodáním zboží platebním příkazem. Platební metoda je zdarma;

 • twisto – odložená platba. Zákazník získá možnost nakoupit na e-shopu a za zboží zaplatit až 30 dní po doručení. Po úspěšném ověření bude informován e-mailem. Twisto provozuje společnost Twisto Payments a.s. Pouze pro osoby starší 18 let. Platební metoda je zdarma.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

4.2. Splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží platební kartou je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby převodem na náš bankovní účet je cena splatná dle termínu uvedeném na faktuře. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

4.3. V jaké měně můžete platit

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

V případě, že je zákazník spotřebitel bude na e-mail uvedený v objednávce zaslána zálohová faktura.

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 50.000 Kč.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

5. Dodací podmínky

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při bezhotovostní platbě převodem na účet), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží platební kartou).

Zboží, které není skladem nebo je na výrobu, expedujeme jakmile je to možné. O odeslání Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech dopravce.

Další informace naleznete v dodacích a platebních podmínkách.

5.1. Převzetí zboží

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.2. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

 • prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a k odeslání využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také písemně, a to na adrese:

LENTOSIA s.r.o.

Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno spolu s přiloženým vyplněným formulářem a případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky nebo faktury a uvedeným číslem bankovního účtu.

Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující potřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebené, znečištěné, neúplné či částečně spotřebované, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.

6.2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

 • bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží;

 • bude-li umožněno kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu nepoužité včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovu uvedení zboží do prodeje;

 • náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovu uvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu kupujícímu podnikateli;

 • kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména síť internet) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem nebo doporučeně poštou. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Pokud není uvedeno jinak, tak se na zakoupené zboží vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.

9. Reklamace a stížnosti

Případné stížnosti a reklamace kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu: reklamace@sracer.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

11. Ochrana osobních údajů

Jednou z našich priorit je ochrana osobních údajů, které nám poskytujete. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

12. Odmítnutí odpovědnosti

Některé informace na webových stránkach prodávajícího jsou zčásti přebírané od třetích stran a můžou obsahovat věcné nepřesnosti a chyby. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit produkty či služby popsané na těchto stránkách.

Prodávající neposkytuje žádné záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků. U těchto výrobků je to výslovně uvedeno. Informace uvedené u výrobků nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro daný účel, v případě pochybností nás kontaktujte.

Prodávající nezodpovídá za nepřesnosti nebo neúplnosti ani za nepřesnosti vyplývající z problémů způsobenými použitím informací z internetu, za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový nebo jiný odkaz, včetně přerušení činnosti a dalších škod. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití informací poskytnutých prodávajícím nebo jeho jménem prostřednictvím této webové stránky nenese žádnou odpovědnost.

13. Evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

14. Závěrečná ustanovení

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontaktu na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

15. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Sracer: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 1. 8. 2022 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek.