Co dělat, když se něco nepovede…

I naši přepravci jsou jenom lidé, proto si prosím pečlivě zkontrolujte obal zboží. Pokud jeví známky poškození, zásilku nepřebírejte. Zásilka se nám vrátí, po kontrole ji posíláme znovu. V případě poškození pouze dílu, posíláme nový. Dopravu vždy platíme my!

Může se i stát, že je obal v pořádku a po zkompletování chybí nějaký díl nebo kolečko. Nejrychlejší je nám zavolat na 773 521 717 nebo napsat na e-mail: reklamace@sracer.cz a my pošleme co nejrychleji náhradní kus. Pokud je to jenom trochu možné, tak obratem.

Potřebujete reklamovat zboží?

Pokud se opravdu jedná o díl se snadnou výměnou, snažíme se vše řešit co nejrychleji (upadlé kolečko, vadný píst apod). V opačném případě bude reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dní. Pro rychlejší vyřízení si prosím připravte číslo objednávky nebo faktury. O dalším postupu vás budeme informovat.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Superkancl.cz od naší společnosti

LENTOSIA s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 03761169, DIČ: CZ03761169,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237328.

Adresa pro doručování: Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Kontaktní e-mail: info@sracer.cz

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od naší společnosti.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Dále je povinen poskytnout prodejci součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůta adekvátně prodluží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Záruka za jakost

Jako záruční list slouží doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky např. kód zboží (SKU), název zboží, cena, množství, délka záruky.

2.1 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

U nepoužitého zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo na dokladu o zakoupení stanovena delší záruční doba. U těchto výrobků je to výslovně uvedeno.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

2.2 Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze;

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti;

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2.3 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náleží Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • odstranění vady opravou věci;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud:

 • zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

 • se na zboží vyskytne větší počet vad;

 • nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);

 • není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné;

 • je vada neodstranitelná.

V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo pokud je kupujíci spotřebitel může od smlouvy odstoupit.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození zejména v případě, že taková činnost není obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití.

 • jste o vadě před převzetím zboží věděli;

 • mechanickým poškozením zboží;

 • používáním zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí nejsou obvyklé;

 • nepatřičným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží;

 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

 • pokud vznikla vada v případě úpravy zboží zákazníkem;

 • zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána;

 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

 • v případné škody v důsledku použití neoriginálních dílů;

 • uplynula záruční doba.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží změněny nebo dohodnuty s  prodávajícím.

4. Záruční podmínky

4.1 Kontrola zboží při převzetí

 • kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky, počet balíků, neporušenost či poškození obalu podle přepravního listu;

 • kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Při převzetí zboží od dopravce je nutné nesrovnalosti zapsat do přepravního listu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. V případě poškození doporučujeme pořídit fotografie obalu a poškození. O tom nás můžete informovat e-mailem na: reklamace@sracer.cz

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo poškození obalu zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, pokud se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.2 Uplatnění reklamace

Pro rychlejší vyřízení reklamace nás múžete můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na: reklamace@sracer.cz

Pro její oznámení lze využít i tento reklamační protokol.

Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy pokud je kupujíci spotřebitel, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.

 • ve většině případů kupující nikam nic neposílá, posíláme pouze nový díl, který si snadno vyměníte (upadlé kolečko, vadný píst, poškozený závěs dveří apod);

 • reklamované zboží nám můžete doručit i na adresu: LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž zboží doporučujeme zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození;

 • na žádost kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany prodávajícího svoz zboží.

Dále doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení, popsat závadu a případně doplnit údaje pro doručení(jméno, zpáteční adresa, tel. číslo a e-mail). Bez těchto informací není možné identifikovat původ i závadu zboží. O dalším postupu vás budeme informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

Kupující bere na vědomí, že pokud nedodá reklamované zboží včetně příslušenství, pak bude kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5. Vyřízení reklamace

5.1 Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná k odbornému posouzení vady.

Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.2 Kupující – podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

5.3 Společná ustanovení

Okamžikem uplatnění reklamace kupujícím je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Po přijetí reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zvolil.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující tímto bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit u prodávajíciho do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6-ti měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.