Co dělat, když se něco nepovede…

I naši přepravci jsou jenom lidé, proto si prosím pečlivě zkontrolujte obal zboží. Pokud jeví známky poškození, zásilku nepřebírejte. Zásilka se nám vrátí, po kontrole ji posíláme znovu. V případě poškození pouze dílu, posíláme nový. Dopravu vždy platíme my!

Může se i stát, že je obal v pořádku a po zkompletování chybí nějaký díl nebo kolečko. Nejrychlejší je nám zavolat na 773 521 717 nebo napsat na e-mail: reklamace@sracer.cz a my pošleme co nejrychleji náhradní kus. Pokud je to jenom trochu možné, tak obratem.

Potřebujete reklamovat zboží?

Pokud se opravdu jedná o díl se snadnou výměnou, snažíme se vše řešit co nejrychleji (upadlé kolečko, vadný píst, poškozený závěs dveří apod). V opačném případě bude reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dní. Pro rychlejší vyřízení si prosím připravte číslo objednávky nebo faktury. O dalším postupu vás budeme informovat.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu „sracer.cz“ od naší společnosti

LENTOSIA s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 03761169, DIČ: CZ03761169,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237328.

Adresa pro doručování: Okružní 834/29a, 638 00 Brno.

Kontaktní e-mail: info@sracer.cz

Telefon: +420 608 955 967

Bankovní spojení pro platby v CZK,: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2800748163 / 2010.

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od naší společnosti.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Dále je povinen poskytnout prodejci součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůta adekvátně prodluží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Záruka za jakost

Jako záruční list slouží doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky např. kód zboží (SKU), název zboží, cena, množství, délka záruky.

2.1 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby. U nepoužitého zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo na dokladu o zakoupení stanovena delší záruční doba. U těchto výrobků je to výslovně uvedeno.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

Projeví-li se vada v průběhu 12-ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

2.2 Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

2.3 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náleží Vám tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • odstranění vady opravou věci;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

 • odstranění vady;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;

 • se vada projeví opakovaně;

 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

V případě podstatného porušení smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo pokud je kupujíci spotřebitel může od smlouvy odstoupit.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 

Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození zejména v případě, že taková činnost není obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití.

 • vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

 • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, mechanickým poškozením či nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

 • používáním zboží v podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí nejsou obvyklé;

 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (živly, vyšší moc, stav. el. sítě);

 • se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu;

 • užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány;

 • se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva či bambusu včetně zápachu);

 • se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví;

 • provedením nekvalifikovaného zásahu, použití neoriginálních dílů, změnou parametrů či pokud vznikla vada v případě úpravy zboží ze strany kupujícího nebo třetí osoby;

 • uplynula záruční doba.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží změněny nebo dohodnuty s  prodávajícím.

4. Záruční podmínky

4.1 Kontrola zboží při převzetí

 • kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky, počet balíků, neporušenost či poškození obalu podle přepravního listu;

 • kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Při převzetí zboží od dopravce je nutné nesrovnalosti zapsat do přepravního listu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. V případě poškození doporučujeme pořídit fotografie obalu a poškození. O tom nás můžete informovat e-mailem na: reklamace@sracer.cz

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo poškození obalu zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, pokud se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.2 Uplatnění reklamace

Pro rychlejší vyřízení reklamace nás múžete můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na: reklamace@sracer.cz

Pro její oznámení lze využít i tento reklamační protokol.

Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy pokud je kupujíci spotřebitel, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.

 • ve většině případů kupující nikam nic neposílá, posíláme pouze nový díl, který si snadno vyměníte (upadlé kolečko, vadný píst, poškozený závěs dveří apod);

 • reklamované zboží nám můžete doručit i na adresu: LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž zboží doporučujeme zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškozen při přepravěí;

 • na žádost kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany prodávajícího svoz zboží.

Dále doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení, popsat závadu a případně doplnit údaje pro doručení (jméno, zpáteční adresa, tel. číslo a e-mail). Bez těchto informací není možné identifikovat původ i závadu zboží. O dalším postupu vás budeme informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

Kupující bere na vědomí, že pokud nedodá reklamované zboží včetně příslušenství, pak bude kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5. Vyřízení reklamace

5.1 Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná k odbornému posouzení vady.

Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.2 Kupující – podnikatel

Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se u kupujícího, který kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nepoužijí.

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci včetně odstranění vady rozhodnout ve lhůtě 45 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

5.3 Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem;

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;

 • prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele;

 • prostřednictvím datové schránky okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátým dnem po dodání do datové schránky druhé smluvní strany.

6 Společná ustanovení

Okamžikem uplatnění reklamace kupujícím je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Po přijetí reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zvolil.

Pokud kupující reklamuje zboží, stačí nám zpravidla zaslat fotografie nebo video s jeho poškozením. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a kupující reklamuje pouze jednu jeho část. 

Doporučujeme, aby bylo zboží zaslané k reklamaci řádně očištěno. V případě, že stav zboží předaného prodávajícímu k posouzení uplatněných vad nesplňuje základní hygienické požadavky, bude takové zboží zasláno kupujícímu zpět. Zboží zasílejte nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno, aby během přepravy k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou od kupujícího k prodávajícímu nenese prodávající odpovědnost. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o vyřízení reklamace kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti si věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v částce 10,- Kč za každý den trvání uskladnění.

Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. Následně může prodávající nevyzvednuté zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Prodávající výslovně vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím. 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Tento Reklamační řád je platný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.